Opći uvjeti i upute za turističke aranžmane

OPĆI UVJETI I UPUTE ZA TURISTIČKE ARANŽMANE
PREDMET UGOVORA I STRANKE
1.Predmet ovog ugovora je uređenje međusobnih odnosa organizatora putovanja – turističke
agencije GENUINE TOURS iz Zagreba (u daljnjem tekstu Agencija) i ugovaratelja
putovanja/putnika.
2.Ugovaratelj putovanja je osoba koja sklapa ovaj ugovor u svoje ime i za svoj račun ili u korist
treće osobe. U slučaju sklapanja ovog ugovora u korist treće osobe kao putnika, tada putnik stječe
vlastito i neposredno pravo prema Agenciji, koja je u obvezi ispuniti prema putniku ono što je
ugovaratelj putovanja uglavio u korist treće osobe. Ugovaratelj putovanja jamči i odgovara za
istinitost i točnost svih podataka koje je dao posredniku/organizatoru putovanja, te jamči da je
svrhu realizacije ugovorenog putovanja/usluge ovlašten od putnika/stranke dati njegove/njezine
osobne podatke i prihvatiti sve zakonske obveze koje proizlaze iz ovog ugovora i pozitivnih
zakonskih propisa.
3.Ugovor o organiziranju putovanja/posrednički ugovor o putovanju se smatra obvezujućim nakon
što su ga potpisale ugovorne stranke ili na drugi način jasno potvrdile svoju suglasnost (internet,
fax, elektronska pošta, stavljanje na raspolaganje broja kreditne kartice, uplata na žiro račun), a
proizvodi pravne učinke kad agencija do ugovorenog datuma primi cijeli ugovoreni iznos ili, ako je
tako ugovoreno, primi uplatu dijela iznosa, a ostatak iznosa i/ili dokumentaciju kojom se osigurava
uplata preostalog dijela cijene do ugovorenog datuma.
Ako ugovaratelj ne može ososbno potpisati ugovor, ugovor se smatra obvezujućim nakon što
putnik na obilježenom mjestu na internetu označi da je dao svoju suglasnost, a proizvodi pravne
učinke kad Agencija primi cijeli ugovoreni iznos cijene ili, ako je tako ugovoreno, primi uplatu dijela
iznosa cijene i dokumentaciju kojom se osigurava uplata preostalog dijela cijene do ugovorenog
datuma.
OBVEZE AGENCIJE
4.Agencija je dužna putniku pružiti usluge koje imaju sadržaj i svojstva predviđena ugovorom i
skrbiti se o pravima i interesima putnika, u skladu s poslovnim običajima u ovoj djelatnosti, i
odgovara putniku za štetu zbog neizvršenja usluga, dijelomičnog izvršenja ili neurednog izvršenja
usluga do vrijednosti u visini cijene ugovorenog aranžmana.
5.Agenciju obvezuju podaci sadržani u promidžbenim materijalima ili programu , osim ako ugovaratelj putovanja nije izričito drugačije ugovorio zbog toga
što je u promidžbenom materijalu/programu bilo naznačeno da postoji mogućnost izmjene
podataka, a što znači da su mjerodavni uglavci iz ovog ugovora, a ne podaci iz promidžbenih
materijala.
OBVEZE PUTNIKA
6.Putnik je dužan pravovremeno obavijestiti Agenciju o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja,
navika i sl. koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži
određenu vrstu ishrane, boluje od kronične bolesti i sl.).
7.Putnik je dužan osigurati da njegovi dokumenti i stvari ispunjavaju uvjete koje određuje
prijevoznik i one predviđene graničnim, carinskim, zdravstvenim i drugim propisima njegove
zemlje kao i države u koju putuje, a Agencija nije odgovorna za odluke službenih osoba kojima se
putniku uskrati prijevoz ili ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju niti za troškove koji zbog toga
nastanu. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik. Putnik je dužan
pridržavati se programa putovanja i kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima i u
prijevoznim sredstvima, te surađivati s predstavnikom Agencije i davateljima usluga u dobroj vjeri.

U slučaju nepoštivanja ovih obveza Agencija otklanja svaku odgovornost za uzrokovanu štetu, a
putnik istu plaća na mjestu događaja. Putnik je dužan za vrijeme putovanja pridržavati se pravila o
osobnoj sigurnosti koja bi upotrijebio svaki prosječni čovjek. Agencija ne odgovara za radnje
putnika koji se tiču njegove osobne odgovornosti.

SADRŽAJ I CIJENE
8.Sadržaj i cijena putovanja objavljeni su u promidžbenim materijalima/programu .
9.Ugovorne strane su suglasne da Agencija ima pravo povišenja cijene iz ovog ugovora najkasnije
do 20 dana prije početka putovanja, ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjena u tečaju
ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja
pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalim lukama i sl.) koje utječu na cijenu putovanja, a za
koje nije znao ni mogao znati.
10.Ugovaratelj putovanja ili putnik imaju pravo raskinuti ugovor o organiziranju putovanja ako bi
povišenje uglavljene cijene iznosilo više od 10 %. U tom slučaju imaju pravo na povrat do tada
uplaćene cijene bez prava na naknadu štete i eventualnih troškova vize, osiguranja, cijepljenja i
sličnih troškova.
PLAĆANJE
11.Nakon prijave, putnik je dužan uplatiti 30 % cijene aranžmana (osim u slučaju kada je u
programu putovanja naveden drugačiji iznos) kao potvrdu svoje rezervacije. Preostali iznos putnik
je dužan uplatiti najkasnije 21 dan prije početka putovanja, ako u programu nije izričito navedeno
drugačije. Ako pUtnik ne uplati preostali iznos do 21. dan prije početka putovanja smatra se da je
odustao od putovanja bez mogućnosti povratka uplaćenog iznosa.
Ukoliko se putnik prijavljuje za putovanje manje od 21 dan prije početka putovanja dužan je uplatiti
cijeli iznos prilikom rezervacije.
12.Putnik je dužan na zahtjev Agencije prije početka putovanja predočiti dokaz da je u cijelosti
podmirio cijenu, jer ako cijena nije plaćena putnik ne može započeti putovanje, osim ako
ugovorene strane nisu drugačije uglavile.
13.Sva putovanja i usluge Agencije moguće je platiti uplatom na račun Agencije (Zagrebačka
banka d.d. , IBAN : HR0223600001102805750) ili osobno u poslovnici Agencije (Aleja Ruža 15,
10000 Zagreb).
OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE PUTNIKA
12.Putnik može u svako doba pisanim putem potpuno ili djelomično raskinuti ugovor o
organiziranju putovanja. Agencija je u promidžbenom materijalu/programu i/ili općim uvjetima
putovanja odredila način obračuna naknade koju je putnik dužan platiti u slučaju raskida ugovora o
organiziranju putovanja, a putnik potpisom ovog ugovora potvrđuje da je upoznat s ovim podacima
i da preuzima obvezu u cjelosti podmiriti posredniku ili Agenciji obračunatu naknadu neovisno o
iznosu koji je do trenutka raskida ugovora platio. U slučaju raskida ugovora o posredovanju jedne
ili više posebnih usluga koje omogućuju da se ostvari neko putovanje ili boravak putnik se
obvezuju podmiriti posredniku njegovu proviziju i davatelju usluge naknade koje određuje svojim
uobičajenim uvjetima pojedini davatelj usluge.
Ukoliko putnik otkaže aranžman, Agencija od ukupne cijene aranžmana zadržava :
Putovanja autobusom :
Do 30 dana prije polaska : 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kn
29-22 dana prije polaska : 25% cijene aranžmana
21-15 dana prije polaska 30% cijene aranžmana

14-8 dana prije polaska 50% cijene aranžmana
7-0 dana prije polaska 100% cijene aranžmana
Putovanja zrakoplovom :
Do 30 dana prije početka putovanja : 25% cijene aranžmana
29-15 dana prije početka putovanja : 75% cijene aranžmana
15-0 dana prije početka putovanja : 100% cijene aranžmana
13.Ako je putnik spriječen započeti putovanje, tada može odrediti treću osobu da se umjesto njega
koristi uglavljenim uslugama ako je o tome obavijestio posrednika ili Agenciju pisanim putem.
Agencija će prihvatiti treću osobu imenovanu kao zamjenskog putnika, ako treća osoba ispunjava
sve predviđene uvjete za putovanje, te ako ne postoje zakonske ili druge propisane prepreke koje
onemogućuju treću osobu da putuje u određenu državu ili pravo treće države koja je destinacija
putovanja ne dopušta zamjenu putnika ili ako nije moguće izvršiti promjenu rezervacije.
14.Prije početka putovanja treća osoba ili ugovaratelj putovanja/putnik dužni su Agenciji i
posredniku nadoknaditi sve dodatne troškove uzrokovane zamjenom putnika.
OTKAZIVANJE PUTOVANJA OD STRANE AGENCIJE
15.Agencija/posrednik je ovlaštena raskinuti jednostranom izjavom potpuno ili djelomično ovaj
ugovor, ako u ugovorenim rokovima ne primi uplatu cijene ili dijela cijene aranžmana i/ili
dokumentaciju kojom se osigurava uplata preostalog dijela cijene. U tom slučaju putnik nema
pravo na naknadu štete i eventualnih troškova vize, osiguranja, cijepljenja i sličnih troškova, a
ugovaratelj putovanja je dužan podmiriti i ugovorene naknade kao da je sam otkazao putovanje.
16.Agencija ima pravo jednostranom izjavom djelomično ili potpuno raskinuti ugovor, bez obveze
naknade štete putniku ako nastupe izvanredne okolnosti koje nisu postojale u trenutku sklapanja
ugovora, a koje bi da su postojale u trenutku sklapanja ugovora bile opravdan razlog Agenciji da
ne sklopi ugovor. U tom slučaju putnik ima pravo na povrat uplaćenog iznosa u cijelosti odnosno
razlike u cijeni između ugovorenih i pruženih usluga bez prava na naknadu štete.
17.Agencija ima pravo otkazati putovanje najkasnije 2 dana prije početka putovanja ukoliko se nije
prijavio dovoljan broj putnika potrebnih za realizaciju putovanja. Minimalan broj putnika naveden je
u svakom programu Agencije.
IZMJENA UGOVORENIH USLUGA
18.Ukoliko Agencija prije putovanja značajno izmijeni cijenu, program ili smještaj od onoga
navedenog u programu, dužna je odmah obavijestiti putnika pisanim putem o nastalim
promjenama i ponuditi izmijenjeni ugovor.
19.Putnik u roku od 2 radna dana od dana primitka ponude iz prethodne točke ovog ugovora može
prihvatiti izmijenjeni ugovor o organiziranju putovanja, zamjenski turistički aranžman ili odbiti
izmjene i zamjenski aranžman.
20.Ako putnik odbije izmjene i zamjenski aranžman, ili se ogluši na ponudu Agencije, tada se
raskida ugovor bez obveze putnika na naknadu štete i troškova. U tom slučaju je Agencija u
obvezi vratiti uplaćeni dio cijene u roku od 7 radnih dana od dana primitka obavijesti da putnik ne
prihvaća izmjene.
21.U slučaju prihvata izmijenjenog ugovora ili zamjenskog turističkog aranžmana putnik nema
nikakvih potraživanja prema Agenciji ili posredniku s bilo kojeg pravnog osnova, osim prava na
povrat dijela cijene, ako zamijenski turistički aranžman ima nižu cijenu.
22.Ako Agencija nakon početka putovanja zbog nastupa izvanrednih vanjskih okolnosti koje nije
mogla predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (rat, nemiri, štrajk, terorističke akcije, sanitarni poremećaji,
elementarne nepogode, prometne nezgode, iznenadni i neuobičajeni zastoji u prometu,
intervencije nadležnih vlasti, iznenadne promjene voznih redova, kašnjenje zrakoplova i drugih
prijevoznih sredstava, vremenske neprilike i sl.), nije pružila veći dio uglavljenih usluga ili ako

ocijeni da neće biti u stanju osigurati veći dio uglavljenih usluga, Agencija može na svoj teret
izvršiti izmjene programa za nastavak putovanja, te nadoknaditi putniku po povratku s putovanja
razliku u cijeni između uglavljenih i stvarno pruženih usluga, ako takva razlika postoji u korist
putnika.
23.Ako putnik odbije izmijenjeni program ili ne prihvati ponuđeni zamjenski turistički aranžman, a
ugovor o organiziranju putovanja je Agencija morala izmijeniti zbog nastupa izvanrednih vanjskih
okolnosti koje nije mogala predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, tada putnik ima pravo na povrat uplaćene
cijene, ali nema pravo na naknadu štete.
24.Ako Agencija izmijeni ovaj ugovor, a ne postoje izvanredne vanjske okolnosti koje je mogala
predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, tada je Agencija obvezna vratiti uplaćena sredstva putniku bez
odgode. Dodatno, putnik ima pravo i na naknadu najviše u vrijednosti još jednog takvog
aranžmana.
25.Ako nije moguće na odgovarajući način izmijeniti program putovanja ili ako putnik ne prihvati
izmjene iz opravdanih razloga, Agencija je dužna na svoj trošak omogućiti putniku povratak do
mjesta polaska ili nekog drugog mjesta, ako je putnik s time suglasan, te je dužna naknaditi štetu
koju je putnik time pretrpio. Visina štete se utvrđuje u visini dijela cijene neiskorištenog dijela
programa utvrđenih ugovorom o organiziranju putovanja. Agencija je dužna naknaditi ovu štetu
putniku u roku od 15 radnih dana od dana povratka putnika u mjesto polaska ili drugo mjesto s
kojim se putnik suglasio, a na temelju pisanog prigovora kojeg putnik mora izjaviti Agenciji u roku
od 8 dana od dana završetka putovanja. Agencija prigovor rješava na način i u rokovima
navedenima u čl. 28 ovog ugovora. Najviši mogući iznos štete može biti iznos cijene ugovorenog
aranžmana, ako se radi o takvom neispunjenju dijela usluge koji bitno utječe na sadržaj programa.
PRIGOVORI
28.Ako putnik za vrijeme putovanja istakne prigovor zbog neispunjenja ili neurednog ispunjenja
neke od ugovorenih usluga, Agencija ili davatelj usluge dužni su na prikladan način i u što kraćem
roku riješiti taj prigovor ako je to moguće s obzirom na sadržaj prigovora. Ako to nije moguće
putnik je dužan pribaviti potvrdu da je davatelju usluge ili predstavniku agencije izjavio prigovor
koji se nije mogao zadovoljavajuće riješiti, pa putnik u roku od 8 dana po završetku putovanja ima
pravo izjaviti pisani prigovor uz koji je dužan priložiti navedenu potvrdu. Ako Agencija zaprimi
prigovor nakon proteka 8 dana isti nije dužna razmatrati. Putnik izjavljuje prigovor pojedinačno.
Agencija je dužan donijeti pisano rješenje u povodu prigovora u roku od 14 dana po primitku istog.
Agencija može odgoditi rok donošenje odluke za daljnjih 14 dana radi prikupljanja informacija i
provjere navoda prigovora o čemu je dužna obavijestiti u pismenom obliku putnika podnositelja
prigovora.
Dok Agencija ne odluči o prigovoru putnika, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe,
a naročito davanja informacija u medije.
29. Za slučaj spora uglavljuje se mjerodavnost hrvatskog prava, a stranke uglavljuju nadležnost
suda prema sjedištu putničke agencije
PUTNO OSIGURANJE
30.Sukladno članku 13. stavku 8. Zakona o pružanju usluga u turizmu, Agencija je dužna ponuditi
putniku paket putnog osiguranja i upoznati ga sa sadržajem. Putno osiguranje sastoji se od :
dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja prilikom puta i boravka u inozemstvu, osiguranje od
posljedica nesretnog slučaja ili bolesti na putovanju, osiguranja od oštećenja ili gubitka prtljage,
osiguranja od otkaza putovanja i osiguranje kojim se osiguravaju troškovi pomoći i povratka
putnika u mjesto polazišta u slučaju nesreće ili bolesti.
Agencija prepuručuje navedena osiguranja i u slučaju želje putnika za osiguranjem odradit će sve
potrebne radnje za ugovaranje police u svojstvu posrednika.
OSIGURANJE ZA SLUČAJ PLATNE NEMOGUĆNOSTI ILI STEČAJA ORGANIZATORA
PUTOVANJA
31.Sukladno članku 18. Zakona o pružanju usluga u turizmu, Agencija je sa osiguravateljskom

kućom HOK, Capraška ulica 6, 10000 Zagreb sklopila Ugovor o
osiguranju za slučaj platne nemogućnosti ili stečaja organizatora putovanja zbog kojega izostaje
ugovorena usluga, odnosno radi naknade troškova povratka putnika u mjesto polaska. U slučaju
platne nemogućnosti ili stečaja Agencije, putnik se treba odmah javiti

HOK osiguranje,
Zagreb, Capraška ulica 6, 10000, Zagreb, 01 5392500. Broj police
osiguranja jamčevine za turističke paket aranžmane : 1501-00000600
OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI
32.Sukladno članku 19. Zakona o pružanju usluga u turizmu, Agencija je s osiguravateljem
HOK OSIGURANJE., Capraška 6, 10000 Zagreb, sklopila Ugovor o osiguranju od
odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili
neurednim ispunjenjem obveza . Broj police : 13-0000008727. Agencija je dužna upoznati putnika sa
sadržajem važećeg ugovora, a putnik pristankom na ugovor potvrđuje da je upoznat sa sadržajem
ugovora o osiguranju.

______________________

About Author

admin